Editorial Team

Dr. Gulshan Tariq
Dr. Muhammad Arshad Ovaisi
Dr. Muhammad Khan Ashraf
Dr. Suhail Abbas Khan 
Dr. Muhammad Ijaz Tabassum
Dr. Ataur Rehman Meu
Dr. Shahid Raza
Dr. Tariq Hashmi
Dr. Muhammad Ashraf Kamal
Dr. Arif Javed
Dr. Syed Tanveer Hussain
Munazza Munawwar